Downloads

Category Files Size Downloads
نسخه گنو/لینوکس پارس اینترپرایز

سیستم عامل سخت سازی شده

پلتفرم ها

نسخه بروزرسان شده

1 5830
امضاهای دیجیتال

فایل های امضای دیجیتال

1 438B 5006
چک جمع ها

تأیید کننده صحت داده ها

1 463B 3309
نسخه بی اس دی پارس اینترپرایز

سیستم عامل سخت سازی شده

پلتفرم ها

نسخه بروزرسان شده

1 5502
امضاهای دیجیتال

فایل های امضای دیجیتال

1 438B 3520
چک جمع ها

تأیید کننده صحت داده ها

1 461B 3060
New downloads